Ανιχνευτική δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας Α΄ τεστ

Γνωμοδότηση πιστοποίηση από την Ελληνική Παιδιατρική  Εταιρία .